red button theatre and film workers' co-operative

Forum & Community Theatre, Issue Based & Workshops.

Script Slam Sherman: Eisteddfod Wrecsam a'r Cylch 2011

 

 

 

Dyma'r ail waith i Dafydd Williams, Cyfarwyddwr Artistig Red Button, cael ei gynnwys yn Script Slam Eisteddfod y Sherman. Ym Meirionydd yn 2009, llwyfannwyd 'Angel y Bore' a aeth ymlaen i cael ei ddangos yn Canolfan y Millennium yn 2010. Yn 2011 fydd Monolog newydd cyffroes ac arloesol 'Na'd fi'n angof' yn digwydd ar dydd Llun Awst 1af rhwng 1.30 a 2.30 yn Theatr y Maes.

Perfformwyd gan Wyn Bowen Harries a Cyfarwyddwyd gan Gruffydd Jones. (Y Rhos)

 

 

 

na’d fi’n angof (Forget Me Not)

gan

Dafydd Williams

 

We love you Wrecsam we do, we love you Wrecsam we do! We love you Wrecsam we do. Oh 

Wrecsam we love you! 

I mewn I’r Gol, I mewn I’r Gol, I mewn I’r Gol, I mewn I’r Gol, I mewn I’r Gol, I mewn I’r Gol a mae Wrecam ar y blaen. 

Wrexham are in the lead. 

Wel ta Jacko!

Well Jacko me lad

Jankers i Jacko.

Jankers for Jacko

Jacko yn aelod o gang ‘Twll yn y Wal‘.

Jacko was the leader of the Hole in the Wall Gang

Jacko oedd arweinydd y gang.

Jacko was the leader of the gang

Wrecsam bro fy mebyd.

Wrexham the land of my upbringing.

Mickey Thomas, Gol i Mickey Thomas.

O Joey, Joey, Joey, Joey, Joey, Joey, Joey Jones

‘Red Army, Red Army, Red Army’.

Newydd ddod nol o'i weld o.....fy nhad.

Just come home from seeing him my father.

Yn cartref hen bobol. “The Sunshine Home for the Confused and Bewildered”

In the Old Folks Home.

Eistedd mewn cadair!

Sitting in a chair.

Yn driblan, yn canu ac yn chwerthin.

Dribbling, singing and laughing.

Ddim yn fy nabod fi.

Didn’t recognize me.

Gafodd o paced o hadau gan yr ‘Alzheimer’s Society’ yn gofyn am bres! 

He received a packet of seeds from the Alzheimers Society asking for money. 

Hadau ‘Glas y Gors’ oedden nhw, ag o yn eistedd mewn cartref hen bobol. 

Forget Me Nots they were, and him sat in an old people’s home. 

Envelops yn cyrraedd bob bore yn gofyn am pres o llefydd fel Crawley, West Sussex. 

Envelopes arriving every morning asking for money from places like Crawley in West Sussex 

Nhw yn anfon tair ceiniog atoch chi ac yn disgwyl tri deg punt by return of post. 

They send you three pence under a piece of selotape and then expect thirty quide by return of post

 Oedd ganddo fo digon o bres yn ei ddydd chi!

 He had enough money in his day. 

Gweithio i’r ‘Weinyddiaeth Amddifyn fel Peiriannydd 

Worked for the Ministry of Defence as an engineer. 

Ie Syr! Na Syr! Tair sach yn llawn Syr.

Yes Sir, No Sir, Three Bags full Sir!

Wedi bod yn yr armi dwi chi!

I’ve been in the army.

Dwi ddim yn hyd yn oed yn siwr erbyn hyn.

I’m not even sure of things myself now.

Es i mewn yn 16 ‘Brainwashed to Buggery’.

I went in at 16

Llafuriwr gyda dryll.

A labourer with a gun.

Mae’n nhwn deud na dim ond rhwng 16 ag 19 allech chi squarebashio oherwydd dych chi’n dechrau cwestynu wedyn beth ffwc dach chi’n wneud!

They say you can only square bash somenone from the age of 16-19 then they start questioning what the fuck your doing!

Dwi di gwario ffortiwn yn y stondyn 'Army & Navy' ene, nene!

I’ve spent a fortune in that Army and Navy Store.

Y stondyn yn y marchnad ene, nene.

And on that stand in the Market!

Combats a Balaclavas rhan fwyaf oherwydd dwi yma reight amal.

Because I’m here quite a lot in my Combats and Balaclavas.

"World's End".

Dwi yma mor amal, waeth i mu symyd yma.

I’m here so often I might as well move here.

Cael pabell hir dymor!

Pitch a tent and stay for a long time.

Dim ond fi a Dad oedd na yn y diwedd.

It was only me and Dad in the end.

Adref!

Home!

"Does dim lle yn debyg i gartref".

There’s nowhere quite like home.

Mi faswn yn gweiddi arna fo!

I’d scream at him

Rho ‘slap’ bach iddo fo weithiau!

Give him a slap now and again.

Dyna pam oedd rhaid i'r Gwasanaethau Cymdeithasol 'get involved'.

That’s when the Social services got involved.

A dyna pam dwi yma nawr!

That’s why I’m here now.

Yn World's End, World Without End.

In world’s end, world without end.

Roedden nhw yn Bastards y Corporals ene!

They were bastards those corporals.

Taffy Hwn a Taffy llall!

Taffy this and Taffy that!

Sealand Ranges a Kinmel Camp ac wedyn y TA's

Tosspots R Us.

Schizos the lot of them.

Saib

Fi, Gwil, Gwynfor,Gerallt, Paul Burn a Delyth e'i chwaer!

Crwydro'r Caeau tu ol i'r Ysgol. Chwarae gyda Action Man a Barbie!

Meandering through the fields behind the school.Playing with Action Man and Barbie

Ysgol Bodhyfryd ac roedd o'n hyfryd ena hefyd! Roedd o’n haf bob dydd.

Bodhyfryd School and it was bloody great there as well. It was summer every day.

Mynd a ci Mrs Freudman am walk ar ci yn mynd a ni am walk yn diwedd!

Taking Mrs Freudman’s dog for a walk and the dog taking us for a walk in the end.

Mis Awst yn Wrecsam 1977.

August 1977 Wrexham .

Roedd na ymgyrch byddynol ar waith ar y cae ras o dan y rheolwr

newydd Arfon Griffiths.

There was a military campaign under the new manager Arfom Griffiths on the Racecourse.

Dixie McNeil, Mel Sutton,

Bobby Shinton, Wayne Cegielski, Alan Hill, Dai Davies,

Eddie Neidzwiecki, , Les Cartwright,

Mickey Thomas, Arfon Griffiths,

Gareth Davis, Graham Whittle, Mike Williams, Mickey Evans.

Y Tim, y tim oedd yn mynd i fynd a ni i fynni o’r hen Third Division.

The team that would take us up from the old Third Division

A fydda’r giang i gyd yn mynd a sefyll ar y Kop, ochr yn ochr a fi yn ceisio sefyll mor agos I

And the Hole in the Wall Gang would all be standing shoulder to shoulder on the Kop and I would try and get as close to Delyth as possible.

Delyth a gallen ni. Chwarae teg i Delyth, hi oedd y mwyaf brwdfrydig o’r bali lot. Meddwl oedd Paul yn mynd dipyn bach yn embarrassed ond na fo, plant oedden ni yn de.

I think Paul was getting a bit embarrassed as Delyth was the most shouty and enthusiastic of the lot of us but we were children what the hell.

Fi’n gobeithio mynd i Morgan llwyd fel pawb arall yn y Giang.

I hope to be going to Morgan Llwyd High School like everyone else.

Ond roedd y dyn ene yn y Cartref Hen Bobol, fy Angor, gyda cynlluniau arall.

But the man in the old people’s home had other plans.

"Dwi di cael dyrchafiad yn y gwaith ac mae nhw wedi cynnig talu fees ysgol i ti fynd i Ysgol Fonedd"

I’ve had promotion in work and they’ve offered to pay the schools fees to send you to Public School.

Esgus oedd hwnna.

That was an excuse.

"Ond dwi eisiau mynd i Morgan Llwyd gyda gweddill y Gang".   

I want to go to Morgan Llwyd with the rest of the Gang.

"Ti'n mynd i Ysgol Rhuthun fel Llletyiwr wythnosol, allet ti ddod nol ar y penwythnosau"

Your going to Rhuthun School like a weekly Boarder, you can come home on the weekends.

Roedd Mam mor garedig! Y dynes mwya garedig dwi meddwl dwi erioed wedi nabod.

My Mother was so kind. The kindest woman I think I’ve ever met.

Roedd hi’n gallu gweld fod Gwynfor yn hoffi bisgedi ac roedd hi’n rhoi mwy iddo fo na neb arall a doedd dim o’r gang yn deud dim.

She could see that Gwynfor like biscuits and she would give more to him because she knew his parents were poor as church mice. None of the others said anything.

Wnaeth hi cwympo arno fi unwaith!

She fell on me once.

Roedd hi ar ben stol yn y pantry and wnaeth hi just fel cwympo a rhoi ei breichiau amdanaf a deud………

She was standing on a stool in the pantry and she just fell back and she put her arms out and held me as she fell.… 

Doeddwn ni ddim yn sylweddoli roedd pethau mor sal rhwngthyn nhw. Mam a Dad fel.

I didn’t realize that things were so bad between them like

Wnaeth Mam cerdded allan o’r ty yr haf hwnna yn 1977 a cerdded nol i Ceredigion.

Mam walked out of the house in 1977 and walked back to Ceredigion.

Os tuasa fi wedi cael brawd neu chwaer dwi ddim yn meddwl fuasa hi wedi fy nghadael i.

If I’d had a brother or sister I don’t think she would have left me.

Os buasa Dad wedi bod n dipyn bach mwy ‘hands on’ fel. Dipyn bach mwy with it.

If Dad had been a little bit more hands on. A bit more with it.

Mae chwech mlynedd yn life sentence pan ti’n un ar ddeg.

Six years is a life sentence when your eleven.

God Save the Queen and the Fascist Regime (Sex Pistols yn canu)

"Squad move to the left in threes, left turn"

Bob Prynhawn Mercher! Marchio lan a lawr yn Iwnifform y Fyddin, Y Clwyd Cadet Force.

Every Wednesday afternoon marching up and down in Uniform. The Clwyd Cadet Force.

"Bull your Boots Edwards, I want to see my face in them"

Saeson Sal o Fflint a Chaer! Scum of the Earth dosbarth gweithiol.

Scum of the earth from Flint and Chester telling us the little Princes how to behave.

‘You bunch of Jester City Rejects’.

Yn gweud wrthon ni 'Y tywysogion bach Ysgol Ffonedd' sut i behafio.

“Have you got ants in your pants Edwards? If you don’t stop moving, I’m going to stick my cock up your arse to stop you moving. Got it? Good?”

“By the left, quick march”.

Roeddwn yn wneud Lladin!

I was doing Latin in school.

Lladin Lefel O

O level Latin.

Ecstra Lessons.

Extra Lessons!

A dyna fi yn cael job i siarad Cymraeg nawr!

And there’s me having a job talking Welsh now!

Yr M.O.D. Yr Weinyddiaeth Amddifyn.

Roedden nhw yn disgwyl chi i chwarae rugby prynhawn dydd sadwrn ond o ni yn dianc allan o’r giat ac yn nol i Wrecsam i weld bob gem gartref  y tymor hwnna.

They expected me to play Rugby but I escaped back to Wrexham to see every home game that season.

Oedd na ‘ffwc all’allen nhw wneud! Es i ddim adref. Jest hongian o gwmpas W.H.Smith’s am awr cyn gem ac wedyn mewn i’r Cae Ras a dal Bws Crossville nol i Carchar Rhuthun ar ol i Wrecsam ennill. 

There was Fuck all they could do about it. I just hung about W.H.Smiths for an hour before a game, then over to the Racecourse and then back to Ruthin Jail on the Crossville Bus after Wrexham won.

saib

Nhw wnaeth hyfforddi fi!

They trained me.

Nhw wnaeth dangos i mi sut i saethu gwn a lladd dyn.

They showed me how to fire a gun and kill a man.

Roedden nhw yn meddwl yn yr armi bod na rhywbeth yn bod arnai!

They thought there was something wrong with me in the army. My moods.

Fy moods de!

Weithiau mi fyddwn yn ‘euphoric’ am wsnosau ar ol bod ar manoeuvres, methu cysgu a ballu.

Sometimes I would be euphoric for weeks after being on manoeveres, couldn’t sleep

Gormod o Wrexham Lager yn rhedeg trwy fy gweithiennau.

Too much Wrexham Lager flowing through my veins.

“ Nawr ta Preifat Edwards, allai ofyn i chi beth roeddech yn meddwl o chi’n wneud yn glanhau iard y barracs………….. am 3 y bore”

Now Private Edwards can I ask what you were doing cleaning the yard of the barracks at 3.00 am.

“ High Spirits” Syr!

“ Dim y tro cyntaf i chi behafio yn rhyfedd Edwards?

Not the first time for you to behave rather….. oddly?

Yn Cyprus os dwi’n cofio’n iawn ar ol i chi fod yn y Gwlff, gymeroch chi Landrover heb ganiatad a dreifio fo mewn i ffenast siop dillad merched. High Spirits oedd hwnna Edwards”?

In Cyprus, after the Gulf, If I remember correctly, you stole a landrover and drove it into the shopfront of a ladies dress shop. Was that High Spirits Edwards?

“Rhywbeth fel na ……. Y cachwr”

Yes something like that Sir! Shithead (Aside)

Beth wneu di?

What can you do?

Mae nhw yn hyfforddi di i ladd ac wedyn dysgyl i ti ymddwyn fel Saint.

They train you to kill and then expect you to behave like a Saint.

Rugby hwn a Rugby llath. Gem y Gormeswyr.

Rugby this and Rugby that. The Game of the Oppressor.

Fwtbal o ni eisiau chwarae a dyna’r gem roeddwn ni am ei chwarae ar ol iddyn nhw ‘shoehornio’ fi mewn i’r fyddin.

Football I wanted to play and that’s the game I did play after they shoehorned me into the army.

Roeddwn yn tidy right back fel yr hen Joey Jones ac wedyn crunch, rhyw ‘Faboon’ o Nottingham yn rhoic clec uffernol i’m penglyn.

I was a tidy right back like Joey Jones and then a bloody Baboon from Nottingham gave me a hell of a clout to the right knee.

O ni yn 29 a dddim yn wneud yn ddrwg at all. Couple o postings diddorol ond ar ol hynny ar I law es i.

I was 29 and wasn’t doing bad at all. A Couple of interesting postings but it was downhill after that.

O ni wedi seigno fyny am 12 years de!

I’d signed up for twelve years.

16-28 ac wedyn 12 years arall a fi’n meddwl buaswn ni’n gallu cael promotion ar ol; bod yn Rhuthun School! 

I thought I’d get promotion after that after going to Rhuthin School.

Ond na oedden nhw eisiau ffeindio ffordd i cael gwared ac mae’n rhyfedd, roeddwn ni wedi dod i arfer ac wedyn ‘Ta Ta Jacko’

They wanted to find a way to get rid of me so Ta Ta Jacko.

Well beth aral o ni’n wybod oni bai am yr armi! Nol i Wrecsam at Dad.

So what else was I going to do. Back to Wrexham to my Father.

Mae’r byddin yn cuddio lot o shit, ond am rhyw rheswm , ‘they wanted rid’.

 “You’re a bleedin liability Edwards” now get out.

Oedd hwnna yn chwech mlynedd yn ol! Mid Life Creisis My Arse de!

That was six years ago! Mid life crisis my arse.

Mae Chwech mlynedd yn uffern o hir I dyn canol oed.

Six years is a hell of a long time to a middle aged man.

Siwrne dyddiol i’r siop sglods, y bwci’s ag eistedd yn y llyfrgell ac yn darllen y Daily Post o glawri glawr. Wrecsam mewn Freefall. Y llyfrgellydd yn deud ‘Fyddwn ni yn Ewrop tymor nesaf……os fydd na rhyfel’ ag ‘os awn ni mwy isel wnawn ni cwympo oddiwrth y cwpon pools’. 

Daily trips to the Fish and Chip shop, the bookies and reading the Daily Post from Cover to Cover. Wrexham in Freefall and the librarian saying, we’ll be in Europe …if there’s a war and go any lower and we’ll fall off the coupon.

Y Seiciatrydd wedi ‘seignio fi off’ ei lyfrau!

The Psychiatrist had signed me off his books.

Nawr tabledu rownd y ril ac ymweliad gan nyrs seiciatryddol.

Now its tablets and a visit from a Psychiatric nurse.

Ond fydd hi ddim yn ffeindio fi gartref heddiw oherwydd hwn yw fy ngartref rwan.

But she won’t find me home today because this is my home now.

Ia, Rambo y Rhos fydda nhw yn galw fi ar Facebook ena! Ar ol i mi fynd

Rambo from Rhos, they’ll be calling me on Facebook after I’ve gone.

Achos mynd fyddai!

Mynd i ni gyd yn de!

Because we all go in the end don’t we?

Rhai yn gyflymach na lleill ond mynd ‘reight enough’!

Fydd y llys, y cwrt, y sefydliad yn gweld o fel llofruddiaeth neu ddyn laddiad os dwi’n lwcus!

The court will see it as murder or manslaughter if I’m lucky.

Ond dewch o na! Mercy Killing oedd o! Doedd o ddim yn deg i weld o fel ene!

But come off it, it was a mercy killing! It wasn’t fair to see him like that.

Ymestyn am ei de a’i fisgedi oeddwn ni…ar gweld y golwg ene yn ei lygid o…y golwg oedd arno pan wedodd o fod o’n mynd i anfon i ffwrdd…i ffwrdd o bro fy mebyd…..a’r syniad yn dod i’m mhen…..fuasa fo drosodd mewn chwinciad a nhw’n meddwl fod o wedi mynd yn ei gwsg. 

I was reaching for his tea and biscuits and then I saw that look in his eye, the look he had when he sent me away from Wrexham.  The thought came to my head, it would be over in a few minutes and they would think he’d gone in his sleep.

Doeddwn ni yn gallu stopio fy hun! Dwi’n cael y meddyliau yma, erioed wedi cael nhw!

I couldn’t stop myself. I’ve always had these thoughts.

Rhyw llais yn deud wrthai am wneud pethau ac wau i mi ddeud na!Lleisiau yn debyg iawn i’r Corporals ena.

The Corporals voices telling me to do it!

Dyna ble oedd o!

That’s where he was.

Y dyn oedd wedi bwrw cysgod dros fy mhlentyndod!

The man who had thrown a shadow over my childhood.

Y dyn wnaeth anfon fi i’r uffern blydi ysgol fonedd ena.

The man who’d sent me to that bloody public school.

Wel, fy nhad annwyl amser i ti fynd i’r Peiriannydd mawr yn y nefoedd!

Well Father, Time to go to that Big Engineer in the heavens.

Mi wnai y cymwynas ena efo’ch di!

Mynni fy mod i yn ei alw fe ‘Fy Nhad’

“Nos Da Fy Nhad” gan gadael y gobenydd oedi ychydig yn hirach na ddylse fe a nyrs yn cerdded heibio yn y corridor.

Good Night Dad and I left the pillow there longer than I should have done.

On ni yn barod i ddianc chi! Mi wnes i adael digon ddistaw! Pwy fuasa’n amau! Fi di fab o!

Dwi di byw efo fo erioed yn do! Roeddwn yn mynd i ymweld ag o bob dydd!

I was ready to escape, I left quietly enough. Who would suspect me. I’m his son. I’ve lived with him forever. I used to go and see him every day.

Wnes i Ffafr ag o! (Yn torri lawr a dechrau crio)  

I did him a favour

Patricide Mr Edwards! Assisted Suicide you Twat, I mean your honour!  

Nhw wnaeth i ladd o Syr, yr Corporals ena!

‘Edwards Kill your Father’, ‘Edwards did you hear me’. ‘Kill your Father Edwards’ ‘That’s an Order’.

Codi ar e’i draed

Squad move to the left in threes, quick march! Squad halt!

Stand Easy, Squad Atte….ntion.

Dwi ddim yn siwr pa mor bell mae Ceredigion o fan hyn.

I don’t know how far Ceredigion is from here.

Mynd i ffeindio Mam yn de!

Going to look for Mam now!

Marchio i Ceredigion.

Marching to Ceredigion.

Ffwcin Ysgol, Ffwcin Army, Ffwcin Rhieni.

Fucking Army, Fucking School, Fucking Parents.

Does na ddim rhyddid i gael!

There is no freedom to be had.

(Jacko yn edrych i fyni at y nenfwd)

Looks to the Heavens

Mae pawb yn haeddu ail go ar bethau yn dydyn nhw!

Everybody deserves a second chance?

Saib

(Mewn Llais Sylwebydd Chwaraeon)

The Voice of a Sports Commentator

Clwb Pel Droed Wrecsam 1977

Wrexham Fc 1977

Mae Wrecsam yn cael dyrchafiad gyda 61 o bwyntiau.

Wrexham are promoted with 61 points.

Ac mae Wrecsam ar y blaen!

Wrexham are in the lead

Byddin Arfon Griffiths yn Fyddygol!

Arfon Griffiths Army are the Victors.

Red Army, Red Army, Red Army.

Swn bloeddio a gweiddi! Cyfarth cwn!

Yn gweiddi allan mewn poen i’r gorffenol

Screaming out in pain to the past.

Delyth……. Paul Burn……… Gwil………..  Gwynfor………………Gerallt……………………

 

Y Diwedd